Выступление Директора Департамента дошкольного и среднего образования Кариновой Ш.Т. на отчетной встрече Министра образования и науки перед населением 25 апреля 2018 г.

25.04.2018

Құрметті кездесуге қатысушылар!

Справочно. Бүгінгі таңда балалардың мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтылуын арттыру үшін айтарлықтай жұмыстар атқарылды. Атап айтқанда, 1-6 жас аралығындағы балалар 66,1%, оның ішінде 3-6 жастағы балалар 90,5%  құрайды.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуда бүгінгі күннің негізгі басымдығы-   сапаны жоғарлату. Елбасы биылғы Жолдауында баланы ерте жастан дамытуға, ерте әлеуеттендіруге басты назар аударды. Осы мақсатта:

 - мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың бірыңғай үлгілік оқу бағдарламалары және жоспары әзірленіп, енгізілді;

- балалардың даму динамикасын анықтауға, олардың жеке дамуын қолдауға мүмкіндік беретін білімі мен дағдысын бағалау жүйесі енгізілді.

Справочно. Балаларға 5 жастан оқу мен  жазу дағдыларын үйрету үшін 48 пилоттық білім беру ұйымында ОӘК-ні және «Әліппе» апробациядан өткізілуде.

2018 жылдың соңына дейін латын алфавитін апробациялау мен енгізудегі жақсы нәтиженің  қорытындысы бойынша «Әліппе»-«Букварь»-дың анықталған бірыңғай  мәселелері реттеледі.

Ашықтық пен жариялылықты қамтамасыз ету мақсатында баланы мектепке дейінгі ұйымдарға кезекке қою мен бағыттауды автоматтандыру белсенді түрде енгізілуде.

Ол үшін Министрлік тарапынан Мемлекеттік қызмет көрсету Стандартына тиісті өзгерістер енгізілді. (БжҒМ 2015 жылғы 07 сәуірдегі 172 бұйрығы)

 Әдістемелік ұсынымдамалар өзгертіліп толықтырылды. (2.03.2018 жыл № 80 бұйрық) Ата-аналарға, балаларға неғұрлым қолайлы жағдай жасау мақсатында

- Мектепке дейінгі ұйымға алғашқы болып жолдама алу құқығы  берілгендер санатына арнайы білім алуға қажеттілігі бар балалар қосылды. Олар бір мезгілде екі кезекте тұра алатын болды:  арнайы және жалпы мақсаттағы мектепке дейінгі ұйымдарда;

- кезекті басқару жүйесінде барлық мәліметті қорғауды қамтамасыз ететін «блокчейн» технологиясы қолданылады.

- жасы бойынша топтарды анықтау үшін баланың жасы ағымдағы оқу жылының 1 қыркүйегіне есептеледі;

- бос орындарды бөлу және қызмет көрсету уақыты өзгертілді.

Қазіргі уақытта  «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы аясында балабақшалардың қызметін толық автоматтандыру жұмыстары жүргізілуде.

Орта білім беру жүйесінде мектептердің жұмысын жетілдіру мақсатында 20-дан астам нормативтік құқықтық актілер (НҚА)  бекітіліп, әр мектепке жеткізілді.

Биылғы оқу жылынан Назарбаев зияткерлік мектептері жаңартылған мазмұнды енгізу бойынша әдістемелік орталықтар болды.

Утверждены ГОСО с 1 по 11 класс, учебные программы по обновленному содержанию образования. Пересмотрена система оценивания, начато осуществление перехода на критериальную систему оценивания учебных достижений обучающихся. 1,2,5,7 классы оценваются по новому. По результатам обучения на основе суммативных оцениваний за четверти выставляются годовые итоговые оценки без проведения экзаменов.

В 2017 году регламентирован объем домашнего задания (приказ №  182 от 24.04.2017 г.).

В целях исключения дублирования ведения,  использования бумажных и электронных документов в организациях среднего образования внесены изменения в  502 приказ. Все документы строгой отчетности ведутся в электронном формате в школах, где имеется ШПД к интернету. Заполнение в бумажном варианте не допускается.

Для выявления и поддержки одаренных детей  и обеспечения прозрачности приема детей в специализированные организации образования разработаны методические рекомендации. Это обеспечит единые подходы в вопросах поддержки талантливых детей и моледежи.

Начата работа по совершенствованию экстернатного обучения, обучения на дому для нуждающихся детей, организации деятельности вечерних школ. Данные документы будут подготовлены к 1 сентября нового учебного года.

Ведется работа по цифровизации среднего образования; внедрение предмета Информатика с 3 класса в новом учебном году, робототехники, а также пересмотр учебных программ информатики с 5-11класс. Активно используется школами цифровые образовательные ресурсы за счет средств РБ. Идет оптимизация и автоматизация государственных услуг в сфере сореднего образования.

В целях недопущения привлечения педагогических работников к несвойственным видам работ, не связанных с выполнением ими своих профессиональных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных законами РК, определен и утвержден Перечень документов,  рекомендуемых для ведения отдельными категориями педагогических работников организаций среднего образования (приказ МОН РК от 26.01.2018 г. № 32).

Для улучшения качества учебников внесены изменения в нормативные документы и в этой области:

- исключено обязательное приобретение учебников для определенного класса раз в 4 года.

-  издательства прилагают к учебнику его электронную версию;

- использование в учебных изданиях QR-кодов для доступа к электронной версии учебника, что позволяет учащимся работать в цифровом формате.

-формирование авторского коллектива учебников из числа ученых, методистов и учителей;

- доработки и переиздания учебников в случае внесения значимых изменений и дополнений в ГОСО, типовые учебные программы и др.

Регламентировано оснащение оборудованием организаций образования Приказ № 70 «Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования». Теперь имеется возможность оснащения организаций образования индивидуальными шкафами, робототехническим оборудованием.

Келесі маңызды мәселе - бұл педагогикалық қызметкерлерді аттестациялаудың жаңа жүйесі болып табылады.

Педагог кадрлардың біліктілік санаттарын тағайындау / растау үшін жаңа аттестаттауды екі кезеңде жүргізу жоспарлануда:

- бірінші кезең - «Оқу пәнінің мазмұны» және «Оқу әдістемесі мен педагогика» модульдері бойынша (26 мамырдан 5 маусымға дейін, екінші рет- ағымдағы жылдың 1-10 қарашасында), ондағы сұрақтардың 70% пәндік білімге және 30% педагогика мен әдістемеге бағытталған;

- екінші кезең - қызмет нәтижелерінің кешенді талдамалық қорытындысы (ағымдағы жылдың 31 шілдесіне, немесе 15 желтоқсанына дейін).

Жаңа жүйе мен ескі жүйе арасындағы басты айырмашылық мұғалімнің жұмысын ынталандыру болып табылады (біліктілік санаты үшін жалақы мөлшерінің 30-50% -ынан бастап төленеді).

Жаңа жүйе бойынша аттестаттаудан барлық өтініш білдірушілер өте алады.

Жаңа жүйе бойынша аттестаттаудан өте алмаған мұғалімдер қайта аттестаттаудан өте алады (жылына 2 рет: мамыр және қараша айларында өтуге рұқсат берілген).

Жаңа аттестаттау ережесі ҚР Білім және ғылым министрінің бұйрығымен бекітілген (12.04.2018 ж. № 152).

Утверждены также новые правила назначения директоров школ (приказ МОН РК № 619 от 13.12.2017 г.), которые проводятся в 4 этапа.

Согласно новым правилам кандидат на должность проходит согласование с Попечительским советом школы, тестирование на знание законодательства,  собеседование в райгороо, Управлении образования области.

В этой связи в феврале т.г. внесены изменения в приказ «Об утверждении Типовых правил организации работы Попечительского совета и порядок его избрания в организациях образования» в части наделения их функциями по назначению директоров школ. Таким образом, на нормативном уровне обеспечена прозрачность и открытость в подборе руководящих кадров.

В сфере специального и инклюзивного образования:

Разработаны учебные программы обучения детей по 8-ми видам нарушений для разработки индивидуальных учебных программ для детей в инклюзивном процессе.

Впервые разработаны учебники для детей с нарушением зрения и с интеллектуальными нарушениями по Брайлю.

В целом, охват обучением и воспитанием детей с особыми образовательными потребностями составил 92,2%.

В рамках  реализации ГПРОН на 2016-2019 годы  к 2019 году:

- создать условия для инклюзивного образования в 30% дошкольных организаций; в 70% школ;

Важным направлением работы является повышение квалификации педагогов. Утверждены 42 образовательные программы курсов ПКПК в рамках обновления содержания среднего образования.

Более 110 тыс. педагогов проходят курсы в текщем году за счет средств РБ.   

Для 73,2 тыс. учителей проводятся курсы повышения квалификации по обновленному содержанию. На данных курсах всего подготовлено 52% учителей. К концу года 78% учителей пройдут курсы по обновленной программе обучения.

На языковых курсах обучаются  более 7 тыс. учителей-предметников для ведения отдельных предметов на английском языке. Организации, осуществляющие курсы, - это организации, зарекомендовавшие себя в данной сфере. Это Назарбаев Университет и ТОО «Устаз», которые обеспечат  учителям владение языком и дадут основы преподавания предмета.

Тәрбие жұмыстарының орны маңызды. Қоғамдық сананы жаңғыртудың Ұлттық комиссиясының шешіміне сай «Тәрбие және білім» арнайы жобасы «Рухани жаңғыру» Бағдарламасына сәйкес барлық білім мекемелерінде жүзеге асырылады. Оқушыларға кіші отанына деген сүйіспеншілік қалыптастыру мақсатында Өлкетану курсының бағдарламасы әзірленуде. Ол курсты 5-7 сынып оқушылары оқитын болады.

Сыныптан тыс уақытта, мұражайларда, мектепішілік шараларда өлкетануды тереңірек игеру ұсынылады.

Несколько слов о дополнительном образовании для детей. Открываются детские центры развития, дома творчества, станции юных техников и юных туристов.

Рост показателя охвата детей школьными кружками по инетерсам во внешкольных учреждениях и школах составил  более 400 тысяч школьников или 77%.

Уважаемые участники встречи, коллеги!

Завершая выступление, хочу отметить, что переход на обновленное содержание образования  в дошкольном и среднем образовании идет планово согласно графика с учетом  предложений педагогической и родительской общественности. Учебный год подходит к завершению. Впереди итоговые экзамены. Школьные вечера 15 июня для выпускников 11 классов, которые пройдут под эгидой 20-летия столицы.

Яркое событи ожидает наших детей 1 июня в День защиты детей- Парад детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей.

Спасибо за внимание!


Карта сайта

Министерство образования и науки Республики Казахстан 010000, город Астана, улица Мангилик ел, 8

Телефон: +7 (7172) 74-24-25 e-mail: press@edu.gov.kz