Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы «___» _____№ ___ бұйрығына 1-қосымша

Жариялау күні: 26.12.2019 15:31:00

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2019 жылғы «___» _____№ ___

бұйрығына 1-қосымша

 

 

Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып,

техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi,

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар

кадрлар даярлауға, сондай-ақ жоғары және (немесе)

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

ұйымдарында дайындық бөлімдеріне, мектепке дейінгі

тәрбиелеу мен оқытуға мемлекеттiк бiлiм беру

тапсырысын орналастыру қағидаларына

12-қосымша

Нысан

 

(білім беру ұйымының бланкісінде толтырылады)

 

Жергілікті атқарушы органның атауы

Өтініш

____________________________________________________________

                                                        (мемлекеттік білім беру ұйымының атауы (табыс септігінде), БСН)

орта білім беруге мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру үшін мемлекеттік білім беру ұйымдарының тізбесіне енгізуді сұраймын.

Өтініш берілген күнгі жағдай бойынша оқушылардың нақты контингенті:

 

Сыныптар

Барлығы оқитындар

(адам)

оның ішінде:

білім беру сыныптарында оқитындар

жалпы білім беретін сыныптарда оқитын ерекше білім беруге қажеттілігі бар тұлғалар (балалар)

 

арнайы (түзету) сыныптарында оқитындар

үйде оқитындар

1-4

 

 

 

 

 

5-9

 

 

 

 

 

10-11

 

 

 

 

 

Барлығы:

 

 

 

 

 

 

 

Алдағы оқу жылының 1 қыркүйегіне оқушылардың болжамды контингенті:

 

Сыныптар

Барлығы оқитындар

(адам)

оның ішінде:

білім беру сыныптарында оқитындар

жалпы білім беретін сыныптарда оқитын ерекше білім беруге қажеттілігі бар тұлғалар (балалар)

 

арнайы (түзету) сыныптарында оқитындар

үйде оқитындар

1-4

 

 

 

 

 

5-9

 

 

 

 

 

10-11

 

 

 

 

 

Барлығы:

 

 

 

 

 

 

Сәйкессіздіктерді жою қажеттілігі туралы хабарлама жіберу үшін _____________________ почталық мекенжайды және _____________ электрондық почтаны растаймын.

 

Қосымша __ парақта.

Басшы

____________________________    ________            ______________________

           (білім беру ұйымының атауы)                           (қолы)                         (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Толтырылған күні

Мөр орны (болған жағдайда)

 

 

 

 

   

 Бөлімге оралу

Сайт картасы

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік ел к-сі, 8.

Телефон: +7 (7172) 74-24-11