ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК, ОРТА БІЛІМНЕН КЕЙІНГІ КӘСІПТЕР МЕН МАМАНДЫҚТАР ЖІКТЕУІШІ

Жариялау күні: 10.08.2017 16:17:14

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

Техникалық реттеу және метрология комитеті (Мемстандарт)

АСТАНА

II  АЛҒЫ СӨЗ

1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім департаментімен ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ ЕНГІЗІЛГЕН

2. Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2008 жылғы «03» маусымдағы № 273-од» бұйрығымен БЕКІТІЛГЕН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН

3. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің 2017 жылғы «1» шілдедегі №186-од» бұйрығымен ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛДІ

Осы жіктеуіштің Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе жартылай шығарылуы, басылып шығарылуы және таратылуы мүмкін емес

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЖІКТЕУІШІ  

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК,

ОРТА БІЛІМНЕН КЕЙІНГІ КӘСІПТЕР МЕН
МАМАНДЫҚТАР ЖІКТЕУІШІ

Енгізілген күні 2008.09.01 

1 Қолданылу саласы

1.1 Осы жіктеуіш техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары мен нормативтік құжаттарын әзірлеуде пайдалануға арналған.

Жіктеуішті республикалық және жергілікті басқару органдарының мамандары, кәсіби білімді ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету ұйымдарының ғылыми қызметкерлері мен әдіскерлері қолданады.

1.2 Жіктеуіштің талаптары ведомстволық бағыныстылығына және меншік нысанына қарамастан білім беру ұйымдарында, азаматтарды кәсіби оқытумен айналысатын кәсіпорындарда және өзге шаруашылық субъектілеріне ұсынылады. Бұған мемлекеттік құпиялы жұмыстарды талап ететін техникалық және кәсіптік білімнің мамандықтары кірмейді.

1.3 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің кәсіптері мен мамандықтарының жіктеуіші негіз құрауыш нормативтік құжат болып табылады және өзгерістер мен толықтырулар үшін ашық.

Осы Жіктеуіш бірнеше біліктілік беруді қарастыратын техникалық және кәсіптік білімнің кең бейінді білім беру бағдарламаларын енгізу мақсатында әзірленген.

Жіктеуіш Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің бұйрығымен бекітіледі және Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен келісіледі.

2 Нормативтік сілтемелер   

Осы Жіктеуіште мынадай нормативтік құжаттарға сілтемелер пайдаланылады:

ҚР СТ 5.0-95 «Техникалық-экономикалық және әлеуметтік ақпаратты жіктеудің және кодтаудың бірыңғай жүйесі. Негізгі ережелер»;

 ҚР СТ 5.0-2005 «Техникалық-экономикалық және әлеуметтік ақпаратты жіктеудің және кодтаудың жүйесі. Негізгі ережелер»;

 ҚР СТ 5.1-95 «Техникалық-экономикалық және әлеуметтік ақпаратты

Ресми басылым

жіктеудің және кодтаудың бірыңғай жүйесі. Техникалық-экономикалық және әлеуметтік ақпараттың мемлекеттік жіктеуіштерін әзірлеудің тәртібі»;

ҚР СТ 5.2-99 «Техникалық-экономикалық және әлеуметтік ақпараттың мемлекеттік жіктеуіштерін жүргізу туралы ереже»;

ҚР СТ 5.2-2005 «Техникалық-экономикалық ақпаратты жіктеудің және кодтаудың жүйесі. Техникалық-экономикалық ақпараттың мемлекеттік жіктеуіштерін жүргізу туралы ереже»;

ҚР СТ 5.3-2005 «Техникалық-экономикалық ақпаратты жіктеудің және кодтаудың жүйесі. Техникалық-экономикалық ақпараттың мемлекеттік жіктеуіштерінің тізілімін жүргізу ережесі».

3 Терминдер мен анықтамалар

3.1 Кәсіп: білім туралы тиісті құжаттармен расталған кәсіби қызметтің белгілі бір саласындағы жұмыстарды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, зияткерлік қабілеті мен заңды құқығын қамтамасыз ететін анықталған білімінің, дағдысының және арнайы дайындығының барлығын талап ететін адамның кәсібінің, еңбек қызметінің негізгі түрі.

3.2 Мамандық: білім туралы тиісті құжаттармен расталған, қызметтің белгілі түріне қажетті мақсатқа бағытталған білім дайындығы, іскерлік пен дағды және практикалық жұмыс тәжірибесі арқылы алынған кешен.

3.3 Біліктілік: алынған кәсіптер, мамандықтар бойынша қызметтің белгілі бір түрін құзыретті орындауға оқыған білімнің, даярлықтың деңгейі.

3.4 Біліктілік деңгейі: тарифтеу мен аттестаттау (тарифтік разряд, сынып, санат) жүйесінің тиісті құжаттарымен реттелетін және орындалатын тапсырмалар мен міндеттердің күрделілігімен және көлемімен анықталатын техникалық және кәсіптік білімнің білім беретін оқу бағдарламасының бір сатысының шеңберіндегі кәсіби шеберлік.

3.5 Кәсіптік білім: тұлғаны біліктілік сипаттамаларына және талаптарына сәйкес кәсіптік білімді, іскерлікті және дағдыны меңгеруге бағытталған маман ретінде қалыптастырудың және дамытудың ұйымдасқан процесі.

4  Белгілеулер мен қысқартулар

ҚРМЖ – Қазақстан Республикасының Қызметтер жіктеуіші;

БХСЖ – Білім беруді халықаралық стандарттық жіктеу;

5 Кодтау құрылымы

Осы жіктеуіш кәсіби қызмет салаларының, мамандықтар мен кәсіптер, біліктілік атауларының кодтарын, сондай-ақ мамандықтар мен кәсіптер бойынша реттелген білім беру ұйымдарының барлық жалпы бейіні бойынша ретке келтірілген кәсіби даярлықтың бағыттары бойынша кәсіптік білім деңгейлерінің кодтарын белгілейді.

Жіктеуіш техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің құжаттарын индекстеу үшін құрастырылған және Білімнің халықаралық стандарттық жіктеуінің (БХСЖ) кодына;

Қазақстан Республикасының Қызметтер жіктеуішінің (ҚРМЖ) кодына;

мамандықтарды кодтаудың отандық және әлемдік практикасының тарихи-педагогикалық тәжірибесіне;

қазақстандық еңбек рыногын дамытудың перспективасына арналған бағыттарға;

жұмыс берушілер мен білім беру ұйымдарының пікірлеріне сәйкес пайдаланылады.

Жіктеуіш иерархиялық бөліну деңгейлері топтамасының жеті таңбалы сандық кодты төрт сатылы жіктеуден тұрады.

Бірінші сатыда екі таңбалы сандық кодпен /1 және 2 сандары/ білім бейінінің жалпы атаулары реттеледі.

Екінші сатыда екі таңбалы сандық кодпен /3 және 4 сандары/ техникалық және кәсіптік білімнің мамандықтары немесе кәсіптері реттеледі.

Үшінші сатыда екі таңбалы сандық кодпен /5 және 6 сандары/ біліктілік атаулары сәйкестендіріледі.

Төртінші сатыда бір таңбалы сандық кодпен /соңғы 7 саны/ техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларының деңгейлері реттеледі.

Кодтау құрылымы мынадай сызба суретпен сипатталады:


Мысалы, техникалық және кәсіптік білімнің мамандықтары мен кәсіптерін анықтау кезінде:

5.1.  Жіктеуіштен білім бейінін табу қажет.

Ол 0500000 нөмірімен көрсетіледі - Білім бейіндері арасындағы бағаннан тыс  Қызмет көрсету, экономика және басқару.

5.2.  4-бағаннан Сіз қызығушылық танытқан мамандықты табу қажет.

0507000 – Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсетуді ұйымдастыру.

5.3.  5-бағанда мамандықтар мен кәсіптер біліктілігінің техникалық және кәсіптік білімнің деңгейімен сәйкестігін анықтау:

Портье 050701 1 коды арқылы танылады, бұл жоғары білікті кадрлар даярлауды қарастыратын техникалық және кәсіптік деңгейіне сәйкес келеді.

Байланыс құрастырушы-кабельші 130402 2 коды арқылы танылады, бұл жұмыстарды орындаудың анағұрлым күрделі (аралас) кәсіптері мен практикалық дағдыларын меңгеруді қарастыратын техникалық және кәсіптік деңгейіне сәйкес келеді.

Техник 130403 3 коды арқылы танылады, бұл техникалық еңбектің жоғары білікті кадрларын даярлауды қамтамасыз ететін техникалық және кәсіптік деңгейге сәйкес келеді.

Есептеу техникасы бойынша программист қолданбалы бакалавр 130409 4 коды арқылы танылады, бұл орта білімнен кейінгі деңгейге сәйкес келеді.
Бөлімге оралу

Сайт картасы

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік ел к-сі, 8.

Телефон: +7 (7172) 74-24-11